Inloggen
Poll

Nieuwsbrief januari 2018

Nieuwsbrief 2018-01


Capelle aan den IJssel, januari 2018


Voor u ligt de Nieuwsbrief van januari 2018. Door middel van deze nieuwsbrief brengt het management van de CGO een aantal zaken onder uw aandacht. U ontvangt zowel in mei/juni als in december/januari een Nieuwsbrief.


Personeel

Ziekte van drs. J. van Mourik

In december werden we opgeschrikt door het bericht dat bij collega Van Mourik een tumor ontdekt was aan de endeldarm. Nader onderzoek wees uit dat er geen uitzaaiingen waren. Maandag 8 januari jl. is door middel van een kijkoperatie de tumor verwijderd. Vrijdag 12 januari werd hij ontslagen uit het ziekenhuis om thuis verder op te knappen. De heer Van Mourik mocht getuigen van de nabijheid van de Heere in deze moeilijke dagen. Grote blijdschap gaf het dat er geen verdere behandelingen nodig waren. Helaas traden er complicaties op, waardoor een nieuwe opname op maandag 22 januari noodzakelijk was. We hopen en bidden dat de heer Van Mourik zijn dagelijks werk weer snel op mag pakken en ook zijn werk voor kerkenraad en CGO weer zal kunnen doen.

De colleges van docent Van Mourik worden voor een groot deel overgenomen door collega Van Steensel. We onderzoeken of naast vervanging ook een deel van de colleges door de heer Van Mourik vanuit huis gegeven kan worden via Skype. Als het herstel langer gaat duren, zullen we een sollicitatieprocedure starten voor een vervanger.


Colleges Pastorale vakken

Ds. G. J. Baan is benoemd in de plaats van ds. L. Terlouw, die ons vorig cursusjaar door de dood ontviel. We zijn blij dat ds. G.J. Baan deze taak op zich neemt.


Secretariaat

Cora Guiljam is in blijde verwachting van hun derde kindje. Ze zal D.V. 23 maart t/m 14 juli met zwangerschapsverlof gaan. In die tijd zal Marlieske haar taken zoveel mogelijk overnemen.


Roosterwijzigingen

Door de ziekte en de herstelperiode van collega Van Mourik zijn er veel roosterwijzigingen. We hopen op uw begrip hiervoor.


Website

Er is een nieuwe website ontworpen. De inhoud van de oude website is gedeeltelijk overgezet naar de nieuwe website. Helaas blijkt het overzetten meer werk te zijn dan we dachten. De oorzaak daarvoor ligt o.a. in de oude versie waarin de bestaande website is geprogrammeerd. We doen ons best om de nieuwe website toch zo snel mogelijk in de lucht te krijgen.


Visitatie GL in december 2017

In december is de GL-opleiding van de CGO opnieuw gevisiteerd. Tot onze blijdschap is de visitatie soepel verlopen. De visitatiecommissie was onder de indruk van het vele werk dat verzet wordt en van de betrokkenheid van personeel en studenten.

De rust waarmee we dit proces meemaakten was voor de visitatiecommissie aanleiding om ons te vragen of dat kwam van de ervaring die we inmiddels met het accreditatieproces hebben opgedaan. We hebben naar waarheid geantwoord dat wij in de achterliggende tijd

met veel inzet gewerkt hebben aan de voorbereidingen van deze visitatie en het gebed daarover hebben gedaan. Verder hebben we het over kunnen geven aan de Heere.

Het definitieve rapport hebben we nog niet ontvangen, maar we hebben de boodschap gekregen dat we voor zes jaar geaccrediteerd zullen worden. Dat betekent dat we in de komende jaren in wat rustiger vaarwater zitten en ons kunnen buigen over zaken die onder druk stonden, omdat er de prioriteit van de accreditatie lag. We willen niet alleen een opleiding zijn die voldoet aan de eisen van de overheid, maar ook een opleiding waar studenten met plezier naar toe gaan en waar niet alleen kennis overgedragen wordt, maar waar soms ook van hart tot hart met elkaar gesproken kan worden.


Inschrijving GL-studenten via DUO

Het ministerie van Onderwijs wil de studenten geregistreerd hebben bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor nieuwe studenten zal dit betekenen dat hun inschrijfgegevens doorgegeven worden aan DUO.

De volgende gegevens van de reeds ingeschreven studenten zijn onlangs doorgegeven aan DUO: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, (BSN) en startdatum aan de GL-opleiding. Uitschrijving en/of diplomering zal voortaan ook worden gemeld aan DUO.


Diplomaregistratie

De diploma’s van de GL-studenten worden met ingang van heden dus geregistreerd bij DUO. Dat betekent dat in een centraal register aangegeven zal worden dat een afgestudeerde GL-student het diploma Bachelor of Education in Theology heeft behaald. Daarbij zal alleen de datum van het behalen van het diploma vermeld worden, zijnde de datum van de diploma-uitreiking. Cijferlijsten en dergelijke worden daar overigens niet bewaard. Zorgvuldig bewaren van uw diploma en cijferlijst blijft dus een privéverantwoordelijkheid.


PDG

Een officieel Pedagogisch Didactisch Getuigschrift geeft voortaan volledige vrijstelling voor het Driestar programma. GL-studenten die dit bezitten hoeven niet meer worden ingeschreven bij Driestar hogeschool.


Stages en afstuderen GL-studenten

Kiezen van afstudeerrichting voor GL-studenten

Met ingang van het cursusjaar 2016-2017 zijn lerarenopleidingen verplicht om in het vierde jaar de studenten te laten kiezen voor een afstudeertraject richting beroepsonderwijs dan wel het algemeen vormend onderwijs. Op de bijlage bij het diploma staat sinds 1 september 2017 de toevoeging voor welk type onderwijs de afgestudeerde student opgeleid is. Het behaalde diploma is geldig voor de volle breedte van het onderwijs. Als een student afgestudeerd is voor algemeen vormend onderwijs en een aanstelling krijgt in (v)mbo, moet via een nascholing een eventueel tekort aan vorming opgelost worden.


Diversiteit in stages GL is verplicht

Hoewel de stages voor leerjaar 1 t/m 3 voor de GL-studenten georganiseerd worden vanuit Driestar hogeschool, geldt vanuit de CGO de verplichting dat in leerjaar 1 en 2 stages moeten worden gelopen in verschillende onderwijstypen. Dus avo, vmbo en mbo. Driestar hogeschool kent die verplichting (nog) niet. In elk type onderwijs moet minstens twee dagen stage gelopen worden. Eén van de onderwijstypen waar u stage loopt, moet bovendien seculier zijn. Zo krijgt u ook een beeld van de lessen godsdienst/levensbeschouwing zoals die in een openbare school gegeven worden. Als u geen openbare school met lessen godsdienst/levensbeschouwing kunt vinden, kunt u ook een multiculturele school zoeken met een christelijke identiteit.

In leerjaar 3 moet de stage voor 50% gelopen worden in avo en voor 50% in (v)mbo.

In mei/juni van het derde cursusjaar moet u de afstudeervariant kiezen, dat wil zeggen AVO of MBO, en doorgegeven aan het secretariaat. Vanuit het secretariaat ontvangt u hierover een herinnering. De scriptie en de LiO-stage moeten een relatie hebben met de gekozen afstudeervariant.


Kiezen voor CGO- dan wel CHE-afstudeertraject PW

De studenten die na leerjaar 3 doorstromen naar de CHE moeten 560 uur stage lopen (2/3 deel van de voltijdstage). Een deel van deze stage, namelijk 220 uur, is gekoppeld aan een supervisietraject, dat gedurende het derde leerjaar gegeven wordt (13 zittingen met 3 of 4 studenten). Studenten kunnen hun stage beginnen in het tweede cursusjaar en zo tot maximaal 1/3 deel van de stage al doen.

Studenten die hun opleiding af willen ronden bij de CGO en dus niet doorstromen naar de CHE, volgen 340 uur stage, verdeeld over de leerjaren 3 en 4, en twee keuzevakken extra om het tekort in stagetijd op te vangen.

Dezelfde stage wordt gevolgd door de huidige PW-studenten uit leerjaar 3 en hoger. Als zij de kopopleiding willen volgen bij de CHE, hebben zij een afgeronde PW-studie van de CGO nodig en een positief assessment bij de CHE. Het is belangrijk dat deze studenten zich tijdig melden bij het secretariaat in verband met opgave aan de CHE. Het secretariaat zorgt ervoor dat er een gesprek geregeld wordt met een vervanger van drs. J. van Mourik, die dit onderdeel steeds voor zijn rekening nam.


Tenslotte

Ik wens u allen een gezegend 2018 toe, samen met degenen die u lief zijn. In het bijzonder wens ik de studenten die zorgen hebben in persoonlijk leven of in het gezin Gods nabijheid toe.


Met vriendelijke groet,


W.M. van der Wilt, directeur

site by: sth.nu