Inloggen
Poll

Nieuwsbrief juni 2017

Capelle aan den IJssel, juni 2017

Voor u ligt de Nieuwsbrief van juni 2017. Door middel van deze nieuwsbrief brengt het management van de CGO een aantal zaken onder uw aandacht. U ontvangt zowel in mei/juni als in december/januari een Nieuwsbrief.

Personeel 

Overlijden ds. L. Terlouw
De kortstondige ziekte, en het overlijden van ds. L. Terlouw op donderdag 20 april 2017 hebben diep geschokt. Voor zijn vrouw en zonen, maar ook voor de hbo-opleiding en het gehele kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten is zijn overlijden een groot verlies. We geloven dat hem een beter lot bereid is. In hem verliest de hbo-opleiding een bekwame docent, die theoretische en praktische kennis bezat ten aanzien van het pastoraat. Hij was tijdens de docentenvergaderingen vrijwel altijd aanwezig en had een waardevolle inbreng. Hij gaf de vakken Agogiek, Pastoraat, Pastoraat en ziekte, Pastorale psychologie en Praktische Theologie. Zijn colleges stonden ingepland aan het einde van dit cursusjaar. De Heere haalde door zijn en onze planning een streep. Het leert ons dat we altijd moeten leven bij de werkelijkheid van het "zo de Heere wil en wij leven". We zagen geen kans de colleges die hij nog moest geven alsnog in te plannen en hadden aanvankelijk besloten zijn colleges volgend jaar in te laten halen. We zijn gestart met de werving van een nieuwe docent.
Inmiddels is bij de studenten geïnventariseerd wat zij nog voor werk terug moesten krijgen van ds. L. Terlouw. We zullen zorgen voor een afhandeling die de studenten geen schade berokkent.

Vertrek J.H. Mauritz
Collega J.H. Mauritz is al enkele jaren aan het afbouwen bij de hbo-opleiding. Hij gaat er met ingang van het nieuwe cursusjaar helemaal mee stoppen. Hij gaf alleen nog intervisie aan de PW-opleiding en bezocht soms studenten op de stageplaats. De intervisie en het bezoeken van studenten zullen overgenomen worden door N.J. Teerds. Collega Mauritz rondt met enkele studenten de begeleiding nog af.

Secretariaat
Cora Guiljam heeft vanaf 2 april 2017 de werkzaamheden overgenomen van Marlieske van de Worp, die toen met zwangerschapsverlof ging. Inmiddels heeft Marlieske samen met haar man een gezonde zoon uit Gods hand ontvangen. Ze hoopt vanaf ongeveer 26 juli 2017 haar werk voor de CGO weer op te pakken.
Wij zijn dankbaar dat Cora tijdens de zwangerschap van Marlieske het deel van het secretariaat van Marlieske waargenomen heeft.

Rooster 2017-2018
Het rooster voor 2017-2018 komt binnenkort beschikbaar. In de afgelopen jaren was er beweging van vakken tussen de leerjaren vanwege de nieuwe opzet van de studie om de uitwisselbaarheid van de vakken met de CHE mogelijk te maken. Nu is dat traject afgerond en zijn de tabellen weer vast. In het rooster zijn er ook geen verschuivingen meer die hiermee samenhangen.
Op de valreep moesten de colleges 4 en 5 van Educatie voor leerjaar 2 verplaatst worden naar het rooster van 2017-2018, omdat enkele studenten PW zowel BPO leerjaar 1 als Educatie leerjaar 2 moesten volgen. Er waren geen roosterposities meer beschikbaar om dat in dit cursusjaar recht te trekken.

Website
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de opzet van een nieuwe website. Inmiddels is een nieuw ontwerp gemaakt en is besloten de website per 1 oktober te starten. Het is de bedoeling dat deze dan echt beschikbaar komt.
Voorafgaand aan de vernieuwing van de website zal er een Nieuwsbrief verschijnen waarin deze aangekondigd wordt.

Visitatie GL in december 2017
In december zal de GL-opleiding van de CGO opnieuw gevisiteerd worden. Dit is al heel gauw na het laatste bezoek van de visitatiecommissie in februari 2016.
De oorzaak daarvoor ligt in een verandering van de organisatie van de accreditaties op landelijk niveau. Omdat we voor het laatst bezocht werden door een visitatiecommissie in februari 2016, probeert de voorzitter van de visitatiecommissie een lichtere procedure af te spreken met de NVAO, het orgaan dat verantwoordelijk is voor de accreditaties.

Stages en afstuderen GL-studentenKiezen van afstudeerrichting voor GL-studenten
Met ingang van het cursusjaar 2016-2017 zijn lerarenopleidingen verplicht om in het vierde jaar de studenten te laten kiezen voor een afstudeertraject richting beroepsonderwijs dan wel het algemeen vormend onderwijs. Op de bijlage bij het diploma komt met ingang van het volgende cursusjaar een toevoeging te staan, waaruit blijkt voor welk type onderwijs de afgestudeerde student opgeleid is. Het behaalde diploma is geldig voor de volle breedte van het onderwijs. Als een student afgestudeerd is voor algemeen vormend onderwijs en een aanstelling krijgt in (v)mbo, moet via een nascholing een eventueel tekort aan vorming opgelost worden.

Diversiteit in stages GL is verplicht
Hoewel de stages voor leerjaar 1 t/m 3 voor de GL-studenten georganiseerd worden vanuit Driestar Hogeschool, geldt vanuit de CGO de verplichting dat in leerjaar 1 en 2 stages moeten worden gelopen in verschillende onderwijstypen. Dus avo, vmbo en mbo. Driestar Hogeschool kent die verplichting (nog) niet. In elk type onderwijs moet minstens twee dagen stage gelopen worden. Eén van de onderwijstypen waar u stage loopt, moet bovendien seculier zijn. Zo krijgt u ook een beeld van de lessen godsdienst/levensbeschouwing zoals die in een openbare school gegeven worden. Als u geen openbare school met lessen godsdienst/levensbeschouwing kunt vinden, kunt u ook een multiculturele school zoeken met een christelijke identiteit.
In leerjaar 3 moet de stage voor 50% gelopen worden in avo en voor 50% in (v)mbo. 

In mei/juni van het derde cursusjaar moet u de afstudeervariant kiezen, dat wil zeggen AVO of MBO, en doorgeven aan het secretariaat. Vanuit het secretariaat ontvangt u hierover een herinnering. De afstudeervariant heeft directe invloed op de scriptie en op de Liostage. Deze moeten een relatie hebben met de gekozen variant.

Kiezen voor CGO- dan wel CHE-afstudeertraject PW
De studenten die na leerjaar 3 doorstromen naar de CHE moeten 560 uur stage lopen (2/3 deel van de voltijdstage). Een deel van deze stage, namelijk 220 uur, is gekoppeld aan een supervisietraject, dat gedurende het derde leerjaar gegeven wordt (13 zittingen met 3 of 4 studenten). Studenten kunnen hun stage beginnen in het tweede cursusjaar en zo tot maximaal 1/3 deel van de stage al doen.
Studenten die hun opleiding af willen ronden bij de CGO en dus niet doorstromen naar de CHE, volgen 240 uur stage, verdeeld over de leerjaren 3 en 4, en twee keuzevakken extra om het tekort in stagetijd op te vangen.
Dezelfde stage wordt gevolgd door de huidige PW-studenten uit leerjaar 3 en hoger. Als zij de kopopleiding willen volgen bij de CHE, hebben zij een afgeronde PW-studie van de CGO nodig en een positief assessment bij de CHE. Het is belangrijk dat deze studenten zich tijdig melden bij de studieleider, drs. J. van Mourik, in verband met opgave aan de CHE.

Inschrijving, uitschrijving en collegegeld
Gewoontegetrouw herinneren we u er aan dat u na inschrijving verplicht bent collegegeld te betalen. Dit is onafhankelijk van het feit of u al dan niet colleges volgt. U blijft ingeschreven totdat het secretariaat uw ingevulde uitschrijfformulier ontvangen heeft.

Studentenstatuut
Er wordt op dit moment gewerkt aan een studentenstatuut. In dit document staan alle rechten en plichten van de studenten netjes op een rij. Als dit document vastgesteld is, wordt het op de website geplaatst en zal iedere student daar een melding van ontvangen.

Tenslotte
Ik wens u allen een goede vakantie toe en hoop dat alle studenten na de vakantie weer in gezondheid de studie op mogen pakken. De openingsbijeenkomst is gepland op D.V. 6 september 2017 om 19.00 uur. De locatie van de bijeenkomst zal tijdig vermeld worden op de website. Gods zegen en nabijheid in alles toegewenst. In het bijzonder als er zorgen of ziekten in het persoonlijk leven worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

W.M. van der Wilt, directeur 
site by: sth.nu